DWARSWEGSTRAND AANDELEBLOKMAATSKAPPPY BEPERK

Registrasienommer 1994/003532/06
 

     BESTUURSREËLS

 

Opgestel in terme van Paragraaf  16 van die Gebruiksooreenkoms.

 

DEEL 1

 

 

WOORDOMSKRYWING

 

WOORD- EN BEGRIPSOMSKRYWING

 

1.         Tensy dit uit die samehang anders blyk, beteken die volgende woorde en/of  uitdrukkings in hierdie ooreenkoms die volgende :-

 

1.1       “Aandeleblok”:  die blok aandele, in terme van die Wet, van ‘n aandeelhouer in die MAATSKAPPY, gekoppel aan ‘n spesifieke perseel, soos genommer en vermeld in Bylae “A” van die Statute van die MAATSKAPPY;

 

1.2       “Argitek”:  die persoon wat deur die MAATSKAPPY gekontrakteer is om toe te sien dat alle bouplanne vir die oprigting van geboue by die strandoord voldoen aan die vereistes en bepalings van die Bestuursreëls en Gebruiksooreenkoms van die Maatskappy en dat die voltooide gebou nie afwyk van die goedgekeurde bouplanne nie;

 

1.3      “Bestuursreëls”:   Die Reëls  gemaak deur die Direksie waarna verwys word in paragraaf 16 van die Gebruiksooreenkoms, wat reëls insluit ten opsigte van goedkeuring van bouplanne en konstruksiekodes geldig by die oprigting/aanbouings van huise;

 

1.4       “Boubeheerbeampte”:   die persoon wat deur die Direksie van die Dwarswegstrand Aandeleblokmaatskappy Beperk  gekontrakteer word om toe te sien dat die bepalings soos in die konstruksiekodes vervat in die Bestuursreëls nougeset eerbiedig word.  Die Boubeheerbeampte sal enige afwyking van hierdie kodes en/of afwykings van die goedgekeurde bouplanne onmiddellik aan die Boukommissie van die MAATSKAPPY rapporteer;

 

1.5       “Boudeposito”  is die bedrag wat jaarliks deur die Direksie vasgestel word en hierdie bedrag moet betaal word nadat bouplanne goedgekeur is, maar voordat daar met enige bouwerk begin mag word;

 

1.6       “Boukommissie”: die komitee wat deur die Direksie aangestel word om te adviseer oor aangeleenthede wat verband hou met alle bou-aktiwiteite onder die jurisdiksie van die MAATSKAPPY;

 

1.7       “Bouplanfooi”:  Die bouplanfooi word jaarliks deur die Direksie bepaal en hierdie gelde moet deur die LID betaal word wanneer bouplanne aangebied word vir goedkeuring. Die bouplanfooi dek die kostes van die argitek, boubeheerbeampte en die Boukommissie;

 

 

 

 

1.8       “Dekking”:  maksimum area wat die gebou op die perseel mag beslaan;

 

1.9       “Direksie”:  die Direksie van die Dwarswegstrand Aandeleblokmaatskappy Beperk;

 

1.10     “Gebruiksooreenkoms”: die ooreenkoms gesluit tussen die LID en die Maatskappy ten opsigte van die gebruik van die perseel en wat die regte en verpliginge van die partye uiteensit;

 

1.11     “Gemeenskaplike eiendom”: alle strate, oop ruimtes, parkeerruimtes en enige ander gedeelte van die eiendom wat nie in genommerde Persele uitgelê is nie;

 

1.12     “Gemiddelde padoppervlaktehoogte”:   die gemiddelde hoogte van die twee middelpunte van die pad gemeet loodreg teenoor die aanliggende erf hoeke;

 

1.13     “Kloofontwikkeling”:  gedeelte van die Uitleg wat bestaan uit Persele 191 tot 250, synde die sestig chalet persele en gemerk C1 tot C60 vermeld in Bylae “A” van die Statute van die MAATSKAPPY;

 

1.14     “LID”:  die persoon wat ‘n Gebruiksooreenkoms aangaan met die MAATSKAPPY ten opsigte van ‘n spesifieke Perseel;

 

1.15     “Natuurlike grondhoogte”:  die natuurlike grondhoogte soos aangedui op ‘n goedgekeurde kontoerplan alvorens enige grondwerke of landskapering gedoen is;

 

1.16     “Oppervlakfaktor”: die  faktor wat gebruik word om die maksimum toelaatbare oppervlak van ‘n huis op ‘n spesifieke erf te bepaal.  Die oppervlakfaktor sal bereken word deur die totale oordekte ingeslote oppervlak (kelders en ander nie-bewoonbare ruimtes se oppervlak ingesluit) gemeet oor die buitemure, van die gebou op ‘n spesifieke erf deur die totale oppervlak van daardie erf te deel;

 

1.17     “Perseel”:  ‘n Erf, gekoppel aan ‘n aandeleblok, genommer en vermeld in Bylae “A” van die Statute van die MAATSKAPPY en getoon op ‘n sketsplan van die betrokke deel van die Uitleg soos aangeheg aan die Gebruiksooreenkoms;

 

1.18     “Persoon”:   ook ‘n regspersoon;

 

1.19     “Ontwerpelemente”:  Basiese elemente waaruit ‘n huis bestaan, gestroop van afdakke, balkonne, stoepe, houtdekke, buitetrappe, konneksies en ander soortgelyke elemente;

 

1.20     “Vaste Eiendom”:

 

Die Restant van Gedeelte 20 van die plaas Eigendomsgrond 251

Munisipaliteit Mosselbaai

Afdeling George

Provinsie Wes-Kaap

Groot:  19,8740 Ha (neëntien komma agt sewe vier nul hektaar)

Gehou kragtens Transportakte Nommer T55638/1994.

 

1.21     “Uitleg”:  die totale vaste eiendom wat die aandeleblokskema beslaan;

 

1.22     “Wet”:  die Wet op Beheer van Aandeleblokke, soos gewysig (Wet No. 59 van 1980);

 

1.23     Woorde en uitdrukkings, wat in hierdie ooreenkoms gebruik word, het dieselfde betekenisse as in die Wet.

 

1.24     As die manlike geslag gebruik word, beteken dit waar toepaslik die vroulike geslag en omgekeerd en waar die enkelvoud gebruik word, beteken dit waar toepaslik die meervoud en omgekeerd.

 

DEEL 2

 

 

  GEBRUIKSREËLS

 

 

GEBRUIKSKODES

 

1.         Bouwerk op ‘n perseel  geskied slegs op die wyse soos voorgeskryf in die Gebruiksooreenkoms en Bestuursreëls.  Die nodige goedkeuring word vooraf van die Direksie en plaaslike owerheid (Munisipaliteit) verkry.

 

2.         Indien die reg om dit te doen, nie in die Gebruiksooreenkoms toegestaan word nie, word geen sakeonderneming op ‘n perseel bedryf nie. Gevolglik word geen advertensies op of buite die perseel vertoon nie.

 

Uitsondering: Indien eiendom te koop aangebied word, word eiendomsagente se verkoopborde wel op die tersake perseel toegelaat.

 

3.         Parkering word slegs op afgebakende gebiede toegelaat.

 

4.         Geen tente of ander strukture word op die perseel en/of die MAATSKAPPY se eiendom toegelaat nie, en geen struike of plante word van eiendom verwyder nie.

 

5.         Buite persele word honde altyd aan ‘n leiband gehou.

 

6.         Geen besittings van ‘n lid, óf lede van sy huishouding óf sy besoekers sal enige huis- of tuinafval óf selfs vullishouers op gemeenskaplike eiendom laat nie.  Al hierdie artikels asook wasgoed en artikels wat gelug word, moet verkieslik en so ver doenlik te alle tye op sy perseel onopsigtelik wees.

 

7.         Enige/alle skade aan lede se eiendom word so spoedig doenlik herstel sodat hul perse(e)l(e) te alle tye netjies vertoon. Die netheid van Dwarswegstrand is die wagwoord!

 

8.         Die (ABM se) Direksie kan dit soms nodig ag om skriftelik te stipuleer deur wie en wanneer maatskappy eiendom gebruik word. Die minagting van dié stipulasie word as ‘n oortreding van hierdie Gebruikskodes geag.  So byvoorbeeld is dit gestipuleer dat die ablusiegeriewe van die karavaanpark nie tot die beskikking van die algemene publiek is nie.

 

9.         Alle lede sal hierdie Gebuikskodes, en tegelyk ook die Gedragskodes, onder die aandag van hul gaste, besoekers en huurders bring. Indien lede hul eiendom per verhuringsagente verhuur, sal sodanige agent genoemdes kodes aan huurders  kommunikeer.  Lede is dus te alle tye verantwoordelik vir die bekendmaking van genoemde kodes, hetsy persoonlik of per agent.  Waak daarteen dat té veel gaste en besoekers u huis beset aangesien Dwarswegstrand slegs oor beperkte ruimte beskik vir ondermeer parkering.

 

10.       Indien ‘n LID of ‘n okkupeerder ‘n oortreding van die bepalings van hierdie Gebruikskodes begaan en versuim om dit reg te stel en volhard in sodanige versuim ondanks 14 (veertien) dae skriftelike kennisgewing aan hom om sodanige versuim reg te stel, word sy genoemde oortreding of versuim geag ‘n nie-nakoming van die Gebruiksooreenkoms te wees.  Die MAATSKAPPY is onder hierdie omstandighede geregtig om dienooreenkomstig stappe te doen.

 

11.       In die geval van enige teenstrydigheid tussen die bepalings van hierdie Gebruikskodes en die bepalings van die Gebruiksooreenkoms, sal laasgenoemde geld.

12.       Die Direksie kan ‘n Boukommissie aanstel om die Direksie te adviseer oor aangeleenthede wat verband hou met alle bou-aktiwiteite onder die jurisdiksie van die MAATSKAPPY en kan sekere take aan die Boukommissie delegeer.

 

13.       Bestuursreëls ten opsigte van goedkeuring van bouplanne en konstruksiekodes geldig by die oprigting / aanbouings van huise is vervat in Deel 3, Deel 4 en Deel 5 hierna.

 

 

GEDRAGSKODES

 

 

1.         Die belange van ander besoekers en lede asook die dienste, fasiliteite en geriewe deur die ABM daargestel, word te alle tye eerste gestel.  Gevolglik sal lede, hul gesinslede, gaste en werknemers, en enige besoekers aan Dwarswegstrand, onmiddellik alle skade wat deur hom of haar per ongeluk of andersins aangerig is aan enige deel van die ABM se eiendom, herstel.

 

2.         Lede en/of sy/haar gaste en/of huurders van sy/haar eiendom sal deur hul gedrag geensins ‘n oorlas van hulself maak, en/of inbreuk maak op die privaatheid en genot van ander lede, hul gaste en/of huurders nie.

 

3.         Die MAATSKAPPY, of sy genomineerdes, het vir die doeleindes van inspeksie, die reg tot toegang tot enige perseel

 

4.         Geen gevaarlike, plofbare of ander stowwe waarvan die besit ‘n wetsoortreding is, en wat vir die bure of die MAATSKAPPY ‘n oorlas of versekeringsrisiko is, of verhoogde premies tot gevolg kan hê, mag op ‘n perseel aangehou word nie.

 

5.         Elke LID of enige een van sy huishouding of enige van sy werknemers, genooides of gaste sal verseker dat alle afval, vullis en rommel in ‘n behoorlike houer gehou word en slegs op die dag wat dit deur die plaaslike owerhede verwyder word, in die straat geplaas word. Indien hierdie gedragskode verbreek word sal die LID aanspreeklik gehou word vir die koste om die gemors op te ruim, sou honde, ander diere of voëls, op watter wyse ook al, die vullishouer breek en die inhoud daarvan die omgewing ontsier.

 

6.         Geen vuurwerke word afgeskiet  nie.

 

7.         Elke LID sal septiese tenks en rioolpype, op of vanaf sy perseel, skoon hou en indien verstop, onmiddellik op eie koste herstel

 

8.         Die Direksie sal elke jaar die bouplanfooi vasstel. Hierdie fooi dek die kostes van die argitek, die Boubeheerbeampte en die Boukommissie.  Dit is betaalbaar wanneer die bouplanne aangebied word vir goedkeuring.

 

9.         Die Direksie sal elke jaar die boudeposito vasstel wat betaalbaar is voordat enige bouwerk kan begin.

 

10.       Fietse en skaatsplanke word na sononder nie in die strate toegelaat nie.

 

11.       Alle verkeersreëls wat in die dorpe en stede en op die paaie van Wes-Kaap Provinsie van krag is, is ook in Dwarswegstrand geldig.

 

 

 

DEEL 3

 

BESTUURSREËLS VIR DIE GOEDKEURING VAN BOUPLANNE

 

1.         GOEDKEURING VAN BOUPLANNE EN AANSTELLINGS VAN BEAMPTES

1.1       VERBOD OP ENIGE BOUWERK SONDER DIREKSIE EN MUNISIPALE GOEDKEURINGS

 

Geen bouwerk mag op persele onderneem word sonder die vooraf-verkreë skriftelike goedkeuring  van die bouplan deur die Direksie en die vooraf verkreë-statutêre goedkeuring van die bouplan deur die Mosselbaai Munisipaliteit nie.

Bouplanne moet aan die Bestuursagent versend word vir voorlegging aan die Direksie.  Bouplanne sal tydens direksievergaderings goedgekeur word.  Vergadering- en sperdatums vir die indien van bouplanne, sal aan die begin van elke jaar aan lede van die MAATSKAPPY voorsien word.  Indien enige LID bouplanne dringend buitenstyds goedgekeur wil hê, kan dit geskied by wyse van ‘n spesiale direksievergadering indien dit enigsins moontlik is om aan so ‘n versoek te voldoen  Alle kostes voortspruitend hieruit sal deur die betrokke LID betaalbaar wees.

 

1.2       AANSTELLINGS VAN ARGITEK, INGENIEUR EN BOUBEHEERBEAMPTE

 

1.2.1    Vir die oprigting van ‘n gebou op enige perseel op die vaste eiendom van die MAATSKAPPY, word dit as vereiste gestel dat :

 

1.2.2    Die LID, ‘n argitek moet aangestel, wat by die SALA as professionele argitek geregistreer is (of geregistreerde tekenaar), vir die ontwerp, dokumentasie en kontrakadministrasie oor die gebou.

 

1.2.3    Die LID ‘n strukturele ingenieur moet aangestel, wat by die SARI as professionele ingenieur geregistreer is, vir die ontwerp en toesighouding oor alle strukturele werk wat deel vorm van die gebou.

 

1.2.4    Na ontvangs van die ingediende bouplanne en na betaling van die Bouplanfooi, sal die Direksie die volgende persone kontrakteer:

 

1.2.4.1  ‘n onafhanklike argitek om die Direksie te adviseer insake die goedkeuring van bouplanne en om te sertifiseer dat die voltooide bouwerk voldoen aan alle spesifikasies en voorskrifte soos gestel deur die MAATSKAPPY in die Gebruiksoorenkoms en Bestuursreëls;

 

1.2.4.2  ‘n onafhanklike boubeheerbeampte wat sal toesien dat konstruksiekodes soos vervat in die Gebruiksooreenkoms en Bestuursreëls in alle opsigte nagekom word en dat daar nie van goedgekeurde bouplanne afgewyk word gedurende die bouproses nie.

 2.    GOEDKEURINGSPROSEDURE VIR BOUPLANNE

 

            2.1       Proses vir Goedkeuring

 

2.1.1    Die doel van hierdie prosedure is om die proses van goedkeuring vir huisontwerpe en ontwikkeling te beheer.  Die goedkeuringsproses vir alle nuwe geboue op persele op die vaste eiendom van die MAATSKAPPY, sal in die volgende fases geskied te wete:

 

 • Konsepplan- (sketsplan) en bouplangoedkeuring wat saam kan geskied en

 

 • Statutêre plangoedkeuring.

2.1.2    Die Direksie sal die konsepbouplan en bouplan oorweeg vir goedkeuring nadat beide die konsepbouplan en bouplan goedgekeur is deur ‘n argitek, wat by die SALA as professionele argitek geregistreer is (of deur ‘n geregistreerde tekenaar).  Die argitek/tekenaar en die boubeheerbeampte sal in samewerking met die Boukommissie, skriftelike kommentaar lewer en ‘n aanbeveling maak aan die Direksie.

 

      2.2       Konsepgoedkeuring (kan gelyktydig met bouplangoedkeuring fase geskied)

 

2.2.1    Die doel van hierdie fase is om goedkeuring van die Direksie te verkry vir die plasing en uitleg van die gebou met betrekking tot die volgende:

 

 • Grens- en boulyn van die perseel.
 • Heersende winde.
 • Uitsigte van en na die perseel.
 • Oriëntasie en hellings.
 • Plantegroei en enige ander noemenswaardige natuurlike elemente in die onmiddellike. omgewing van die perseel.
 • Aangrensende persele, geboue en gemeenskaplike areas.
 • Toegang vanaf pad en parkering.

 

2.2.2       Bogenoemde moet aangedui word op ‘n konsep-uitlegplan, wat die volgende tekeninge sal insluit:

 

 • 1:200 terreinplan.
 • 1:100 of 1:200 aansigte van die gebou.
 • Bouplanne moet in duplikaat voorsien word en ook een stel in A4-grootte.
 • Die gemiddelde perseel hoogte moet op die snit- of aansig tekeninge aangetoon word ten opsigte van die nokhoogte.
 • Kloofontwikkeling:  ‘n Kontoerplan moet voorsien word en die gemiddelde padoppervlakke ten opsigte van die gemiddelde natuurlike grondhoogte van die perseel moet getoon word.
 • Behoorlik gemonteerde foto’s wat die onmiddellike omgewing om die perseel, ingesluit naburige geboue, aandui.
 • Water- en Elektrisiteits aansluitingspunte.

 

2.3       Bouplangoedkeuring (kan gelyktydig met konsepgoedkeuring fase geskied)

 

2.3.1    Die doel van hierdie fase is om goedkeuring te verkry van die Direksie vir die volgende aspekte van die ontwerp:

 

 • Algemene en spesifieke ooreenstemming met die ontwerpriglyne.
 • Goedkeuring van spesiale toestemmings soos in hierdie ontwerpriglyne omskryf.

 

2.3.2    Bogenoemde moet aangedui word op bouplangoedkeuring dokumentasie, wat die volgende tekeninge sal insluit:

 

 • 1:200 terreinplan.
 • 1:100 algemene uitleg tekeninge, ingesluit ‘n dakplan, vloerplanne, aansigte en snitte.
  • 1:100 dienste uitleg tekeninge, ingesluit elektriese-, water- en riool- en stormwater uitlegte.
  • 1:50 deur en venster skedules.
  • Materiaal- en kleur skedule.  ‘n Afskrif van die formaat hoe hierdie skedule gedoen moet word, kan van die Boukommissie aangevra word.  Kleure en afwerkings van materiaal moet duidelik op planne en aansigte aangebring word, byvoorbeeld kleur van dakteëls, ens.

 

2.4    Statutêre plangoedkeuring

 

 • Die doel van hierdie fase is om statutêre plangoedkeuring van die Mosselbaai Munisipaliteit te verkry.

 

 • Bouplanne wat deur die Direksie goedgekeur is, en wat deur die Direksie onderteken is,  moet saam met alle ander verlangde dokumentasie, by die Mosselbaai Munisipaliteit ingedien word vir statutêre plangoedkeuring.

 

 • Daar mag nie met konstruksiewerk ‘n aanvang gemaak word alvorens statutêre plangoedkeuring nie van die Mosselbaai Munisipaliteit verkry is nie.

3.        GOEDKEURING VAN BOUPLANNE: ALGEMENE RIGLYNE

 

3.1      ‘n LID dien bouplanne in by die Bestuursagent.  Die formaat van die bouplanne moet voldoen aan die vereistes soos gestel.  Saam met die bouplanne moet die LID ook die volgende indien en betaal:

 

3.1.1    Die gelde (bouplanfooi) verskuldig aan die argitek en die boubeheerbeampte aangestel deur die Direksie plus die BTW betaalbaar op hierdie gelde.

 

3.1.2    ‘n Aanstellingsbrief van ‘n ingenieur en sy aanvaarding van die opdrag indien dit nodig is.

 

3.1.3    ‘n Sertifikaat van ‘n landmeter dat die betrokke aandeleblok se hoekbakens korrek is.

 

3.1.4    Skriftelike goedkeuring van Natuurbewaring dat sekere melkhoutbome en/of ander plantegroei verwyder mag word indien dit van toepassing sou wees.

 

3.1.5    In die geval waar spesiale goedkeuring in terme van die ontwerpriglyne voor aansoek gedoen word, moet ‘n brief van elke naburige LID hierdie aansoek vergesel, waarin die elemente waarvoor spesiale goedkeuring voor aansoek gedoen word, deur sodanige naburige LEDE  goedgekeur word.

 

3.1.6       ‘n Skriftelike onderneming van die LID dat :

 

 • Die boudeposito soos van tyd tot tyd deur die Direksie vasgestel, hersien en/of aangepas, betaal sal word nadat bouplanne goedgekeur is;

 

 • Geen bouwerk ‘n aanvang sal neem voordat die betrokke gelde nie betaal is nie;

 

 • Geen bouwerk ‘n aanvang sal neem voordat die bouplanne nie statutêr goedgekeur is nie;

 

 • Uitgrawings tot ‘n minimum beperk sal word en slegs soos ooreengekom met die Boukommissie en met die boubeheerbeampte;

 

 • Slegs goedgekeurde stutmure aangebring sal word;

 

 • Die  perseelgrense (“footprint”) en/of boulyn van die aandeleblok nie oorskry sal word nie;

 

 • Geen uitgegraafde grond teen ‘n duin afgegooi sal word nie en dat alle uitgegraafde grond verwyder sal word vanaf Dwarswegstrand;

 

 • ‘n Primêre duin nie versteur sal word nie;

 

 • Ordelikheid en netheid gehandhaaf sal word en dat bourommel op gereelde basis verwyder sal word en dat die kontrakteur sy aktiwiteite sal beperk tot die terrein of soos anders met die boubeheerbeampte ooreengekom;

 

 

·        ‘n Chemiese toilet vir gebruik deur die werkers opgerig sal word en gereeld gediens sal word of soos deur die boubeheerbeampte gelas;

·        Hierdie voorwaardes saam met die goedgekeurde bouplanne in besit van die bouaannemer gestel sal word en dat beide die bouplanne en die voorwaardes ten alle tye op die perseel beskikbaar sal wees;

·        Versteurde plantegroei hervestig sal word;

·        Die argitek  asook die boubeheerbeampte skriftelike kennis sal kry van die naam, adres en telefoonnommer van die bouaannemer en op watter datum die bouwerk ‘n aanvang sal neem;

·        Die LID en die boukontrakteur ontvangs van die voorwaardes skriftelik sal erken;

·        Geen natuurlike plantegroei verwyder sal word nie, behalwe waar dit nodig is vir die oprigting van die huis;

·        Ontbossing van die terrein beperk sal word tot een meter buite die hoekpenne van die perseel;

·        Die boukontrakteur die argitek  asook die boubeheerbeampte 5 (vyf) werksdae skriftelike kennis sal gee dat inspeksies verlang word;

·        Nadat die strukturele hoekpale en/of houtrame en/of fondament van die huis aangebring is, ‘n landmeter sal sertifiseer dat genoemde hoekpale, houtrame/fondament van die huis op/of binne die vier hoek bakens en/of binne die boulyn van die aandeelblok aangebring is. Geen verdere bouwerk sal voortgaan voordat die  boubeheerbeampte nie ontvangs van hierdie sertifikaat erken het nie;

 

 • Alle konstruksiekodes, soos uiteengesit in Gebruiksooreenkoms en Bestuursreëls, eerbiedig sal word en dat by verbreking daarvan, die verskuldigde en opgelegde boetes betaal sal word.

 

 • Geen bouwerk mag plaasvind van 15 Desember tot 14 Januarie nie behalwe met die vooraf verkreë skriftelike toestemming van die Direksie.

 

3.2       Geldigheidsduur van goedgekeurde bouplanne

Indien bouwerk twaalf maande na konsep- en bouplangoedkeuring deur die Direksie en die Munisipaliteit nog nie ‘n aanvang geneem het, of afgehandel is nie, verval die goedkeuring en sal bouplanne weer ingedien moet word.

 

3.3       Verdere verpligtinge van Bestuursagent :

Wanneer ‘n LID alle verpligtinge nagekom het soos hierbo uiteengesit en alle vereiste dokumentasie ingehandig het, is dit die Bestuursagent se verantwoordelikheid om:

 

3.3.1            die volgende aan die argitek te voorsien :-

 

 • Die ingediende bouplanne;
 • Afskrifte van toepaslike korrespondensie met die LID;
 • Die argitek  se fooi plus BTW vir goedkeuring van die bouplanne;
 • Afskrifte van die sertifikate uitgereik deur die landmeter, die ingenieur en Natuurbewaring. Die Bestuursagent sal die oorspronklike dokumente liasseer.

 

3.3.2    die Boukommissie van die MAATSKAPPY in kennis te stel dat bouplanne ontvang en aan die argitek afgestuur is.

 

3.3.3   die LID skriftelik in kennis  te stel van die datum waarop bouplanne by die argitek ingedien is.

 

 

4.       FINALE GOED- EN AFKEURING VAN BOUPLANNE

 

4.1       Die argitek moet homself deeglik vergewis van die ligging en topografie van elke aandeleblok voordat bouplanne goed- of afgekeur word.

 

4.2       Die argitek moet bouplanne binne 15 (vyftien) werkdae na ontvangs daarvan goed- of afkeur.

 

4.3       Indien die bouplanne aan alle vereistes en spesifikasies, soos uiteengesit in hierdie    Gebruiksooreenkoms en Bestuursreëls, voldoen, sal die argitek die Boukommissie van die MAATSKAPPY byeenroep om aanbevelings aan die Direksie van die MAATSKAPPY te finaliseer.

 

4.4       Die Direksie behou die finale seggenskap vir die goed- en of afkeuring van bouplanne.

 

4.5       Die Bestuursagent sal die LID skriftelik in kennis stel dat die bouplanne goedgekeur of afgekeur is en ook die afkeuring motiveer indien van toepassing.

 

4.6       ‘n Afskrif van goedgekeurde bouplanne sal deur die Bestuursagent in veilige bewaring geneem word.

 

4.7       ‘n Afskrif van die goedgekeurde en ondertekende bouplanne sal dan aan die LID gestuur word vir indiening by die Munisipaliteit.

 

4.8       Goedkeuring van bouplanne is altyd onderhewig aan die voorskrifte en bepalings soos    uiteengesit in die Gebruiksooreenkoms en Bestuursreëls van die MAATSKAPPY.

 

 

5.      FOOIE BETAALBAAR

 

5.1        Bouplanfooi

 

‘n Bouplanfooi dek die koste van die argitek vir die goedkeuring van bouplanne ten opsigte van voorgenome bouwerke wat volgens spesifikasies en voorgeskrewe regulasies opgestel moet word.

 

Let egter op die volgende :

 

5.1.1    Die koste vir die goedkeuring van ‘n bouplan sluit een hersiening daarvan in indien dit die eerste keer afgekeur sou word of dan nie aan al die vereistes voldoen nie.  Indien die planne vir ‘n tweede keer nie aan die nodige vereistes voldoen nie, moet die hele proses van vooraf begin en sal die volle fooi vir die goedkeuring van bouplanne, plus BTW, betaalbaar wees.

 

5.1.2    Die kostes van terreininspeksies deur die argitek, die boubeheerbeampte en inspeksies en vergaderings van die Boukommissie, is ingesluit in die fooie soos wat dit van tyd tot tyd aangepas kan word.

 

5.1.3     Die bouplanfooi kan van tyd tot tyd deur die Direksie aangepas word.

 

5.2        Boudeposito

 

5.2.1    Indien bouplanne voldoen aan alle spesifikasies en skriftelik deur die Direksie goedgekeur word, sal ‘n boudeposito betaalbaar wees.

 

 

5.2.2       Die boudeposito word jaarliks deur die Direksie vasgestel en hierdie gelde moet betaal word nadat bouplanne goedgekeur is, maar voordat enige bouwerk mag begin.

 

 

5.2.3     Geen bouwerk mag ‘n aanvang neem alvorens die boudeposito nie vereffen is nie.

 

5.2.4    Die boudeposito sal by ‘n goedgekeurde finansiële instelling belê word.

 

 

5.3        Betaling van fooie

 

Fooie kan in die volgende bankrekening inbetaal word en sal onmiddellik by ‘n finansiële instansie belê word tot voordeel van die LID:

 

Bank                            :           Absa Bank

Tak                              :           Santyger

Takkode                      :           632-356

Internet kode               :           632-005

Rek nommer               :           406 559 2355

Rekeninghouer            :           ResidentiaTrust – Dwarswegstrand ABM

Tipe rekening              :           Tjekrekening

 

            6.         ALGEMEEN

 

6.1       Vóórdat met die bouwerk begin word, kan die LID die boubeheerbeampte versoek om die terrein saam met hom of sy verteenwoordiger te inspekteer.  Bestaande gebreke en/of bourommel in die nabyheid, sal aangeteken word en die dokument moet deur beide partye onderteken word.   Hierdie ondertekende dokument is die enigste bewys van gebreke wat daar was voordat die bouwerk ‘n aanvang geneem het.

 

6.2       Die LID moet die Direksie skriftelik kennis gee wanneer die bouprojek afgehandel is en dat terugbetaling van die boudeposito verlang word.  (Bankbesonderhede moet terselfdertyd verskaf word met die oog op terugbetaling van die deposito.)

 

6.3       Die boudeposito is terugbetaalbaar wanneer die Direksie op aanbeveling van die argitek, die Boukommissie en die boubeheerbeampte ‘n sertifikaat uitreik dat die bouprojek voltooi is volgens die goedgekeurde bouplanne, bourommel verwyder is, dat die terrein in ‘n netjiese toestand is en dat alle skade aan die straat en omgewing herstel is soos bepaal hierin.

 

6.4       Let daarop dat voertuie met dubbel agterasse of waarvan die massa van die voertuig en sy vrag 8 (agt) metrieke ton oorskry, nie in die strate van die strandoord toegelaat word nie.  Indien hierdie reël verbreek word, sal die LID ‘n boete van R1 000,00 (een duisend rand) deur die boubeheerbeampte opgelê word vir elke keer wat hierdie bepaling verbreek word.

 

DEEL 4

 

 

BESTUURSREËLS – KONSTRUKSIEKODES GELDIG BY DIE OPRIGTING/AANBOUINGS VAN HUISE

 

 

1.         INLEIDING

 

Die doel van hierdie kodes is om konstruksiewerk te reguleer en ‘n harmonieuse verhouding tussen inwoners, die natuurlike omgewing en konstruksiespanne te verseker.  Hierdie kodes is van toepassing op alle kontrakteurs en moet ten alle tye nagekom word. Oortreding van sekere van hierdie kodes, sal tot gevolg hê dat ‘n boete opgelê word aan die kontrakteur en/of dat toegang tot die terrein verbied word.

 

Let wel:

 

1.1       Alhoewel dit die kontrakteurs mag wees wat die neergelegte kodes oortree, sal die betrokke LID met die boete/s belas word.

 

1.2       Wanneer in hierdie dokument na kontrakteurs verwys word, word altyd bedoel die LID.

 

1.3       Aanbevelings/opdragte van die Direksie, op aanbeveling van die argitek, die Boukommissie en ook die boubeheerbeampte, sal altyd via die LID aan die kontrakteur oorgedra word.

 

 

2.         BOUBEHEERBEAMPTE

 

2.1.      ‘n Boubeheerbeampte sal deur die Direksie op aanbeveling van die Boukommissie aangestel word om hierdie kodes af te dwing en om toe te sien dat daar nie van goedgekeurde bouplanne afgewyk word nie

 

2.2.      Indien die boubeheerbeampte bewus word van afwykings van goedgekeurde bouplanne en/of die verontagsaming van konstruksiekodes, moet die Boukommissie ingelig word. Die Boukommisse is by magte om, indien nodig, boubedrywighede te stuit tot tyd en wyl die Direksie die nodige besluite geneem het.

 

2.3                   Die magte en pligte van die boubeheerbeampte sal deur die Direksie op aanbeveling van die Boukommissie opgestel word.  Die Direksie behou die reg voor om hierdie magte en pligte, binne die raamwerk van toepaslike arbeidswetgewing, te verander.

 

2.4       Die magte en pligte van die boubeheerbeampte sal na opstelling en/of aanpassing daarvan, binne ‘n redelike tyd, skriftelik aan alle lede bekend gemaak word.

 

2.5                   Alle kontrakteurs en konstruksiewerkslui val onder die beheer van die Boukommissie as verteenwoordiger van die Direksie. Die Boukommissie sal ten nouste met die boubeheerbeampte saamwerk en sy aanbevelings evalueer.

 

 

3.         GOEDKEURING VAN KONTRAKTEURS

 

LEDE moet let op die volgende baie belangrike bepaling:

 

3.1       Slegs kontrakteurs wat deur die Direksie, op aanbeveling van die Boukommissie, goedgekeur is, sal toegelaat word om bouwerk op enige perseel te doen.

 

3.2       Kontrakteurs kan by die Boukommissie aansoek doen om as goedgekeurde kontrakteur na die Direksie aanbeveel te word.  ‘n Aansoekvorm is verkrygbaar by die Boukommissie.

 

3.3       Bouwerk op enige aandeelblok mag nie ‘n aanvang neem voordat die naam, adres en ander besonderhede van die kontrakteur aan die Direksie verstrek is nie.  Hierdie inligting sal aan die Boukommissie en die boubeheerbeampte voorsien word.

 

3.4       Aanspreeklikheid

 

3.4.1    Die aanspreeklikheid vir enige skade tydens die konstruksieperiode veroorsaak, uitstaande boetes en/of ander gelde verskuldig aan die Direksie deur die kontrakteur, bly die verantwoordelikheid van die LID van sodanige perseel waar konstruksie plaasvind.

 

3.4.2    LEDE word aanbeveel om ‘n voorwaarde in die boukontrak van toepassing vir die bouwerk op ‘n spesifieke perseel in te sluit, waarin bepaal word dat die kontrakteur die MAATSKAPPY, die boubeheerbeampte en die LID vrywaar van enige skade tydens die konstruksie periode veroorsaak, uitstaande boetes en/of gelde verskuldig deur die kontrakteur aan die MAATSKAPPY.

 

4.         BOUDEPOSITO

 

4.1       ‘n Terugbetaalbare boudeposito soos van tyd tot deur die Direksie vasgestel, sal deur die LID aan die MAATSKAPPY betaal word voordat met bouwerk op enige perseel mag begin.

 

4.2       Na voltooiing van die bouprojek sal die balans van die boudeposito met rente aan die LID terugbetaal word, onderhewig aan nakoming van hiernagemelde voorwaardes en na betaling van die bedrae verskuldig deur die LID ten opsigte van die volgende:

 

die betaling van enige boetes wat die LID opgelê is;

 

die herstelwerk van enige skade aangerig aan die straat en/of omgewing;

 

die verwydering van bourommel indien die LID nie gereageer het op skriftelike aanmanings om dit te doen nie;

 

die herstel van beskadigde plantegroei.

 

Indien die boudeposito nie genoegsaam is om hierdie kostes te dek nie, sal die rekening van die LID gedebiteer word met die verskuldigde bedrag.

 

4.3       Die balans van die boudeposito, indien enige, sal aan die LID terugbetaal word op voorwaarde dat:

 

4.3.1    ‘n Tekening van alle klein afwykings van  bouplanne wat  deur die Direksie goedgekeur is, ingedien is en indien die gelde van toepassing op sodanige her-indiening, soos in die goedkeuring  prosedures omskryf, ten volle betaal is.

 

4.3.2    Die Direksie tevrede is dat die gebou aan die goedgekeurde bouplanne en ontwerpriglyne voldoen.

 

4.3.3    Die Direksie tevrede is dat die plantegroei op en om die perseel behoorlik rehabiliteer is.

 

4.3.4    ‘n Sertifikaat van okkupasie vir die gebou op die perseel deur die Mosselbaai Munisipaliteit uitgereik is.

 

4.3.5    Die Direksie tevrede is dat herstelwerk aan die straat en/of randstene en/of die opruiming van oliekolle, indien nodig, bevredigend gedoen is.

 

4.4       Boetes

 

4.4.1    Alle afkoopboetes sal binne 72 (twee en sewentig) uur in die MAATSKAPPY se bankrekening oorbetaal word.  Indien versuim word om hieraan te voldoen, kan die Direksie sodanige kontrakteur wat ‘n uitstaande boete teen sy naam het, asook sy werkers en subkontrakteurs, toegang tot die  Uitleg weier.

 

4.4.2    Alle ander boetes kan van die boudeposito soos in die Bestuursreëls omskryf, afgetrek word.

 

5.         BOUKODES

 

5.1       Versteuringsarea

 

5.1.1       Die konsep Perseeluitlegplan sal deur die boubeheerbeampte, vir goedkeuring deur die Boukommissie, opgestel word om die volgende daarop aan te dui:

 

 • Die omvang van die toelaatbare versteuringsarea beskikbaar vir die kontrakteur en die posisie van die skoring en hekke rondom betrokke gebied.

 

 • Plante en ander natuurlike elemente binne die versteuringsarea wat beskerm moet word, sowel as ‘n spesifikasie van sodanige beskermingsmaatreëls.

 

 • Enige ander spesifieke maatreëls wat getref moet word om die omgewing binne en rondom die versteuringsarea te beskerm.

 

5.1.2    LEDE word aanbeveel dat bogenoemde deel vorm van die kontrakverkrygings-proses om enige misverstande uit die weg te ruim in terme van die beskikbare area aan die kontrakteur vir konstruksie.

 

5.1.3    Die versteuringsarea sal in totaal omhein word met ‘n behoorlike en stewige skoring bestaande uit voldoende beveiligde vertikale ondersteuning, met horisontale drade tussen die vertikaleondersteuning waaraan goiing (“Hessian”) of ‘n ander goedgekeurde materiaal geheg is tot ‘n minimum hoogte van 1,8 meter bokant natuurlike grondvlak.  Hierdie skoring moet deur die boubeheerbeampte goedgekeur word en moet opgerig wees voordat daar met enige uitgrawings op terrein begin word.

 

Boete:  ‘n Afkoopboete van R500,00 (vyf honderd rand) sal opgelê word vir elke geval waar daar deur die boubeheerbeampte gevind word dat bogenoemde skoring nie behoorlik in stand gehou is nie.

 

5.1.4    Die kontrakteur sal die voorkoms van die versteuringsarea te alle tye netjies en ordelik hou.

 

Boete: ‘n Afkoopboete van R500,00 (vyf honderd rand) sal opgelê word vir elke geval waar daar deur die boubeheerbeampte gevind word dat die versteuringsarea nie behoorlik netjies en ordelik gehou was nie.

 

5.2       Werkure

 

Werkure sal slegs tussen 07:00 en 18:00 op weeksdae wees.  Geen bouwerk word toegelaat tydens naweke en publieke vakansiedae nie asook nie tussen 15 Desember en 14 Januarie nie.

 

Boete:  ‘n Afkoopboete van R500,00 (vyf honderd rand) sal opgelê word vir elke geval waar daar deur die boubeheerbeampte gevind word dat daar nie stiptelik by bogenoemde werkure gehou was nie.

 

Uitsondering:  Die kontrakteur mag skriftelik by die boubeheerbeampte aansoek doen vir verslapping van hierdie kode.  Sodanige verslapping sal slegs buite die vakansie seisoene toegestaan word en ook slegs indien die aandeleblokeienaars van naburige persele skriftelik daartoe toestem.

 

5.3       Werkslui

 

5.3.1    Geen konstruksiewerkslui sal oornag of oor naweke en publieke vakansiedae op Dwarswegstrand bly nie.

 

5.3.2     Uitsondering:  Die kontrakteur mag ‘n enkele nagwag op die perseel aanstel.

 

5.3.3    Geen familie of vriende van konstruksiewerkslui word toegelaat nie.

 

5.3.4    Geen konstruksiewerkslui mag  in die strate  loop nie en moet per voertuig vanaf die ingangshek tot by die perseel waar daar met konstruksiewerk besig is, vervoer word en moet hulself tot die terrein beperk.

 

5.3.5    Konstruksiewerkslui mag onder geen omstandighede die versteuringsarea tydens werkure verlaat nie.

 

5.3.6    Die gedrag van die kontrakteur, sy werkslui, subkontrakteurs en hulle werkslui sal te alle tye onberispelik wees.

 

5.3.7       Geen persoon onder die invloed van drank of enige ander dwelmmiddel sal toegelaat word nie.

 

Boete:  ‘n Afkoopboete van R500,00 (vyf honderd rand) sal opgelê word vir elke geval waar daar deur die boubeheerbeampte gevind word dat enige van bogenoemde oortree was.

 

5.4       Materiale en toerusting

 

5.4.1    Materiale en toerusting sal binne die omheining rondom die versteuringsarea gestoor word.

 

5.4.2       Geen rotse, boomstompe of items uit die natuurlike omgewing mag as boumateriaal aangewend word nie.

 

Boete:  ‘n Afkoopboete van R500,00 (vyf honderd rand) sal opgelê word vir elke geval waar daar deur die boubeheerbeampte gevind word dat enige van bogenoemde oortree was.

 

5.4.3    Alle bogrond en uitgrawings materiaal wat vir hergebruik aangewend gaan word, moet so geberg word om die minimum impak op die natuurlike omgewing te veroorsaak.

 

5.5       Toegang

 

5.5.1    Kontrakteurs sal nie gebruik maak van enige ander paaie op die terrein behalwe die pad wat direk vanaf die ingangshek tot by die bouterrein lei nie.

 

5.5.2       Vragmotors wat aflewerings doen op boupersele, sal nie die maksimum bruto massa van 8 metrieke ton oorskry nie.  Vragmotors met dubbele agterasse word ook nie toegelaat nie.

 

Boete:  ‘n Afkoopboete van R 1000 (een duisend rand) sal opgelê word vir elke geval waar daar deur die boubeheerbeampte gevind word dat enige van bogenoemde oortree was.

 

5.6       Tydelike toiletgeriewe

 

5.6.1    ‘n Tydelike chemiese toilet sal binne die versteuringsarea opgerig word in ‘n area goedgekeur deur die boubeheerbeampte en wat onsigbaar is van naburige persele en gemeenskaplike areas.  Hierdie toilet sal te alle tye gediens word.

 

5.6.2    Die installasie van die septiese tenks en stapelriool by geboue wat onder konstruksie is, sal nie gebruik word tydens die konstruksie periode nie.

 

Boete:  ‘n Afkoopboete van R500,00 (vyf honderd rand) sal opgelê word vir elke geval waar daar deur die boubeheerbeampte gevind word dat enige van bogenoemde oortree was.

 

5.7       Tydelike water en elektrisiteit

 

5.7.1    Die kontrakteur is verantwoordelik om by die Mosselbaai Munisipaliteit aansoek te doen vir ‘n tydelike water- en elektrisiteitskonneksie tydens die konstruksie periode.

 

5.7.2    Die tydelike waterverbinding sal geheg word aan ‘n buigbare pyp met ‘n kraan wat ingehou

moet word om water te laat vloei (“non-hold-open metering tap).

 

5.7.3       Die tydelike water- en elektrisiteitskonneksies sal nie gebruik word vir voorsiening van water of elektrisiteit aan die gebou nie, behalwe om die watervoorsiening- en elektriese sisteem te toets.

 

Boete: ‘n Afkoopboete van R500,00 (vyf honderd rand) sal opgelê word vir elke geval waar daar deur die boubeheerbeampte gevind word dat enige van bogenoemde oortree was.

 

5.8       Omgewingsbeheer

 

5.8.1       Oop vure mag onder geen omstandighede gemaak word tydens die konstruksieperiode nie.

 

Boete:  ‘n Afkoopboete van R1 000,00 (een duisend rand) sal opgelê word vir elke geval waar daar deur die boubeheerbeampte gevind word dat daar ‘n oop vuur deur die kontrakteur, sy werkslui, subkontrakteurs en hulle werkslui gemaak was.

 

Die kontrakteur sal aanspreeklik gehou word vir skadevergoeding en/of herstel van skade aangerig deur ‘n vuur wat veroorsaak is deur homself, sy werkslui, subkontrakteurs en hulle werkslui.

 

5.8.2    Die versteuringsarea en algemene area rondom die perseel moet te alle tye skoon gehou word van rommel.  Die kontrakteur sal voldoende voorsiening maak vir ‘n bergruimte vir rommel en rommelhouers. Hierdie houers sal gereeld verwyder en skoongemaak word.

 

Boete:  ‘n Afkoopboete van R1 000,00 (een duisend rand) sal opgelê word vir elke geval waar daar deur die boubeheerbeampte gevind word dat daar rommel buite die versteuringsarea gestrooi was.

 

5.8.3    Die kontrakteur sal toesien dat sy werkslui, subkontrakteurs en hulle werkslui ten volle bewus gemaak is van die omgewingsbeheermaatreëls.

 

5.8.4    Geen algemene vullis area wat bedoel is vir die inwoners van Dwarswegstrand sal gebruik word vir die bourommel nie.  Met voltooiing van konstruksiewerk sal alle bourommel en oorskiet  materiaal onmiddellik van die perseel verwyder word na ‘n toegekende gebied deur die plaaslike owerheid aangewys vir hierdie tipe rommel.

 

5.8.5    Beton en sement sal slegs gemeng word in ‘n waterdigte mengbak van minimum 4 m2 in ‘n area goedgekeur deur die boubeheerbeampte.  Hierdie area se uitleg en instandhouding sal van so ‘n aard wees dat geen water vanaf hierdie punt kan wegloop nie.

 

Boete:  ‘n Afkoopboete van R500,00 (vyf honderd rand) sal opgelê word vir elke geval waar daar deur die boubeheerbeampte gevind word dat enige van bogenoemde oortree was.

 

5.8.6    Die kontrakteur sal alle moontlike stappe neem om geraas en stof rondom die versteuringsarea te beperk.

 

5.9       Brandstof en chemikalieë

 

5.9.1    Alle brandstof en chemikalieë sal gestoor word in ‘n voorafbepaalde en veilige posisie soos goedgekeur deur die boubeheerbeampte binne die versteuringsarea.

 

5.9.2    Die kontrakteur sal verseker dat alle brandstof en chemikalieë gestoor is en dat hantering  daarvan op sodanige wyse plaasvind om storting en/of besoedeling te vermy.  Gepaste stappe sal deur die kontrakteur geneem word om besoedeling te voorkom in die geval van ‘n storting.

 

5.9.3    Alle stilstaande masjinerie en toerusting wat moontlik mag lek, sal op waterdigte drupbakke geplaas word vir die opvang van enige besoedelende stowwe.  Hierdie drupbakke sal groot genoeg wees om die stilstaande masjinerie en toerusting waarvoor dit bedoel is in totaal te akkommodeer.  Alle drupbakke sal gereeld skoongemaak word.

 

5.9.4    In die geval van enige stortings van brandstof of chemikalieë wat moontlike besoedelingsgevaar inhou, sal die kontrakteur die boubeheerbeampte onmiddellik daarvan in kennis stel.

 

Boete:  Elke oortreding van bogenoemde, of indien nagelaat word om ‘n gebeurtenis wat besoedeling tot gevolg gehad aan die boubeheerbeampte bekend te maak, sal ‘n afkoopboete van minimum R2 500.00 (twee duisend vyf honderd rand) tot gevolg hê.  Bo en behalwe  hierdie boete sal die kontrakteur ook aanspreeklik gehou word vir die skoonmaak van alle stortings en besoedeling.

 

5.10     Erosie

 

5.10.1  Die kontrakteur sal alle moontlike stappe neem om gronderosie te voorkom.

 

5.10.2    Die kontrakteur sal die boubeheerbeampte onmiddellik in kennis stel indien daar enige gronderosie binne of rondom die versteuringsarea plaasgevind het.

 

Boete:  Elke oortreding van bogenoemde, of indien nagelaat word om ‘n gebeurtenis wat gronderosie tot gevolg gehad aan die boubeheerbeampte bekend te maak, sal ‘n afkoopboete van minimum R1000,00 (een duisend rand) tot gevolg hê.  Bo en behalwe hierdie boete sal die kontrakteur ook aanspreeklik gehou word vir die herstel van enige gronderosie veroorsaak deur homself, sy werkslui of sy subkontrakteurs en hulle werkslui se optrede.

 

5.11     Dierelewe 

 

5.11.1 Die versteuringsarea moet nagegaan word vir enige dierelewe, voordat daar met enige konstruksiewerk begin word.  Indien daar enige diere gevind word, moet dit hervestig word. Die boubeheerbeampte moet gekontak word sodat hy reëlings kan tref om sodanige diere elders te laat hervestig.

 

5.11.2    Geen diere wat  voorkom mag versteur of gedood word nie.

 

Boete:  ‘n Afkoopboete van R500,00 (vyf honderd rand) sal opgelê word vir elke geval waar daar deur die boubeheerbeampte gevind word dat enige diere versteur of gedood was.

 

5.12     Aanpassings op goedgekeurde tekeninge

 

5.12.1    Alle bouwerk moet geskied in ooreenstemming met die bouplanne wat deur die Direksie goedgekeur is.

 

5.12.2    Spesiale vergunning:  Met spesiale vergunning van die Direksie en op aanbeveling van die Boukommissie en boubeheerbeampte, kan klein afwykings van die goedgekeurde bouplanne gemaak word, met die voorwaarde dat sulke veranderings in ooreenstemming met die ontwerpriglyne sal wees:

 

‘n Tekening wat sodanige afwykings op die goedgekeurde bouplanne aandui, moet weer ingedien word.

 

Boete:  ‘n Afkoopboete van R1 000,00 (een duisend rand) sal opgelê word vir elke afwyking van die goedgekeurde bouplanne sonder dat toestemming vir sodanige afwyking voor die tyd aangevra is.

 

5.13      Konstruksieperiode

 

5.13.1    Die Boukommissie sal op aanbeveling van die boubeheerbeampte skriftelik aan die kontrakteur toestemming verleen dat met die konstruksie ‘n aanvang geneem kan word.

 

Geen sodanige toestemming sal egter gegee word voordat die volgende nie in besit van die boubeheerbeampte gestel is nie:

 

 

 

1:200 konsepuitlegplan;

 

Posisie en spesifikasie van die skoring rondom die versteuringsarea, sowel as die posisie van die toegangshekke;

 

Posisie van die tydelike toiletgeriewe vir werkslui;

 

Posisie van die kontrakteur se stoor en ander groot toerusting;

 

Posisie van stoorplek vir brandstof en chemikalieë;

 

Posisie waar materiale opgehoop gaan word;

 

Posisie waar rommel houers geplaas gaan word;

 

Posisie waar bogrond en uitgrawingsmateriaal vir hergebruik opgehoop gaan word;

 

Posisie waar sement en beton gemeng gaan word en die voorbereiding van geskikte platform om besoedeling te voorkom;

 

Bewys dat die boudeposito soos hierin omskryf, betaal is in die MAATSKAPPY se bankrekening;

 

‘n Getekende afskrif van hierdie riglyne, prosedure en kodes geteken en aanvaar deur die kontrakteur;

 

Afskrifte van die ingenieur se aanstellingsbrief, die goedkeuring van natuurbewaring vir die verwydering van melkhoutbome en die sertifikaat van ‘n landmeter insake die hoekpenne van die terrein;

 

‘n Volledig voltooide en getekende afskrif van die toegangsnagaanlys (verkrygbaar by die boubeheerbeampte);

 

Bewys van alle risiko versekering deur die kontrakteur.

 

5.13.2    Nadat ‘n terrein oorhandig is en voordat daar met enige bouwerk begin word, moet die volgende opgerig wees:

 

Skoring rondom die versteuringsarea soos omskryf in hierdie dokument.

 

‘n Tydelike toilet soos omskryf in hierdie dokument.

 

5.13.3    Na oorhandiging van die terrein, en voordat daar begin word met enige uitgrawings vir fondasies, sal die hele gebou uitgesit word en goedgekeur word deur die Boukommissie op aanbeveling van die boubeheerbeampte.

 

5.14      Aanvaarding

 

5.14.1  Die aangestelde kontrakteur moet die ontwerpriglyne, goedkeuringprosedures en konstruksiekodes  soos vervat in die Bestuursreëls skriftelik onderteken en aanvaar voor aanvang van bouwerk en gee daardeur toestemming aan die MAATSKAPPY/ Direksie om enige boetes op te lê soos bepaal hierin.

 

5.14.2  Die kontrakteur vrywaar die MAATSKAPPY, die Direksie, of die MAATSKAPPY/Direksie se agente, werknemers of kontrakteurs van enige kostes of skade wat mag voortspruit uit sy of sy werknemers se optredes wat teenstrydig is of ‘n verbreking is van hierdie ontwerpriglyne, goedkeuring prosedures en konstruksiekodes.

 

 

 

6.         VERPLIGTINGE VAN DIE ARGITEK BY VOLTOOIING VAN DIE BOUPROJEK

 

By voltooiing van die bouprojek, moet die argitek in samewerking en/of op aanbeveling van die boubeheerbeampte aan die Boukommissie sertifiseer dat:

 

6.1       Die hoekbakens van die aandeleblok duidelik gemerk is;

 

6.2       Geen grense en/of boulyne van die betrokke aandeleblok oorskry is nie;

 

6.3       Alle goedgekeurde uitgrawings en fondamente/stutpale deur die plaaslike owerheid of alternatiewelik, ‘n gekwalifiseerde ingenieur, goedgekeur is;

 

6.4       Die goedgekeurde bouplanne vergestalt is en dat alle afmetings en hoogtes eerbiedig is en dat daar geen afwykings van die goedgekeurde plan is nie;

 

6.5       Die vereistes soos gestel deur die MAATSKAPPY en soos   aangedui op die goedgekeurde bouplan, in alle opsigte eerbiedig is;

 

6.6       in oorleg met die bouinspekteur van die plaaslike owerheid finale inspeksies gedoen is en dat ‘n bewoners sertifikaat uitgereik is.

 

6.7       Die Boukommissie sal finale inspeksies doen en aanbevelings vir voorlegging aan die Direksie formuleer.

 

6.8       By ontvangs van bogenoemde dokumentasie sal die argitek se fooi plus BTW aan hom betaal word.

 

 

7.         AFWYKINGS VAN BOUPLANNE.  OPTREDE DEUR DIREKSIE

 

7.1       Die boubeheerbeampte moet enige afwyking van die goedgekeurde bouplanne so spoedig moontlik by die Boukommissie aanmeld nadat hy dit waargeneem het, waar moontlik op die volgende besigheidsdag.

 

7.2       Indien daar afgewyk word van goedgekeurde bouplanne, kan die Direksie soos volg optree:

 

7.3       die Boukommissie sal die afwyking ondersoek en indien die waarneming van die boubeheerbeampte, dat daar afgewyk is van die goedgekeurde bouplanne, gegrond is, die LID versoek om die oorskryding/afwyking skriftelik te motiveer of te verduidelik en om ook ‘n nuwe stel bouplanne in te dien.

 

7.4       die Direksie sal die skriftelike verduidelikings/motiverings bespreek of indien die LID nie op die versoek gereageer het nie, en die afwyking/oorskryding bespreek en of te kondoneer of te eis dat dit afgebreek word.

 

7.5       die LID sal skriftelike kennis kry van die Direksie se besluit.

 

7.6       Indien die LID in gebreke bly om die Direksie se besluit uit te voer, sal die MAATSKAPPY die besluit deur middel van ‘n hofbevel afgedwing  en die LID sal aanspreeklik wees om  die MAATSKAPPY se kostes op prokureur-en-eie klient skaal te betaal.

7.7       Indien dit dan nog nie gedoen is nie, sal geen sertifikaat deur die Direksie uitgereik word dat die bouprojek voltooi is nie en die bouinspekteur van Mosselbaai Munisipaliteit sal dus nie die huis as geskik vir bewoning kan verklaar nie.

 

 

7.8       Die Maatskappy behou die reg voor om die oordrag van die LID se aandele te weier indien die oorskrydings/afwykings nie tot bevrediging van die Direksie herstel is nie.

 

 

 

 

 

 1. 8.                   BOULYNE, OU GEDEELTE VAN STRANDOORD

Geen gebou of struktuur of enige gedeelte daarvan, behalwe grens mure en grensheinings, mag binne 4,72 meter van die straat grenslyn opgerig word nie, ook nie binne 3,15 meter van die agter grens of 1,57 meter van die sy grens nie.

 

Die Direksie mag toestem dat die boulyn op een grens van Perseel oorskry word indien al die aangrensende betrokke bure sodanige oorskryding skriftelik goedkeur, sodat die Lid tot op die betrokke grens mag bou.

 

Die boulyn grensend aan die straat mag egter nie oorskry word nie.

 

Hierdie uitsondering kan goedgekeur word mits steeds voldoen word aan die bepalings van die Gebruiksooreenkoms.

 

 

DEEL 5

 

ONTWERPRIGLYNE VIR WONINGS

IN DIE KLOOFONTWIKKELING,

SYNDE AANDELEBLOKKE 191 – 250 (Persele Cl tot C60)

1.           INLEIDING

 

1.1.        Die doel van hierdie riglyne is om ‘n eenvormige ontwerptema daar te stel, wat bestaan uit geboue wat hoofsaaklik van hout gebou is.  In die Kloofontwikkeling mag slegs die oppervlakte van die perseel volgens die diagram benut  word.

 

1.1.        Die betrokke Bestuursreëls vir die goedkeuring van bouplanne en konstruksiekodes geldig by die oprigting, herbouing of aanbouings van huise moet gevolg word en die goedkeuringprosedures en konstruksiekodes moet gevolg word.

 

 

2            HOOGTEBEPERKING

 

2.1         Enkelverdieping:

 

5 (vyf) meter soos bepaal in die Gebruiksooreenkoms.

 

2.2         Dubbelverdieping:

 

8 (agt) meter soos bepaal in die Gebruiksooreenkoms.

 

2.3         Enkelverdieping en Dubbelverdieping:

 

Skoorstene mag oorskry om te voldoen aan SABS 0400.

 

 

3            BOU- EN GEBOUBEPERKINGE

 

3.1         Perseel Groottes

 

Die Persele het een van dié afmetings:

 

9 x 9 meter                  =          81 vierkante meter

9 x 11 meter                =          99 vierkante meter

l0 x l2 meter                =          120 vierkante meter

 

3.2       Grondopvullings op Persele   

 

Geen grondopvulling sal toegelaat word nie behalwe met spesiale toestemming van die Direksie, op aanbeveling van die Boukommissie, mag daar opgevul word, slegs in gevalle waar geen ander alternatief prakties moontlik is nie.  ‘n Tekeninge wat die omvang, hoogtes bokant natuurlike grondvlak en konstruksie van sodanige opvullings waarvoor spesiale toestemming voor aansoek gedoen word, duidelik aandui, moet tydens die konsep- goedkeuringfase, soos in goedkeuringprosedures omskryf, voorgelê word vir goedkeuring.

 

3.2       Slegs een nie-onverdeelbare wooneenheid met slegs een kombuis, sal op elke perseel toegelaat word.

 

3.3       Die gebou, ingesluit alle elemente daarvan, moet so op die perseel geplaas wees dat dit ‘n minimum impak op die natuurlike omgewing en naburige persele sal hê.

 

 

 

3.4       Die gebou, ingesluit alle elemente daarvan maar met uitsluiting van dakoorhange wat tot 0.6 meter gebou kan word oor die perseelgrense, moet binne die grense van die perseel wees, behalwe waar spesiale toestemming deur die Direksie verleen is om buite die perseelgrense te bou.

 

3.5       Spesiale toestemming:  Met spesiale toestemming van die Direksie, op aanbeveling van die Boukommissie kan die volgende elemente buite die perseelgrense gebou word:

 

3.5.1    ‘n Enkele oop loopvlak of trap, wat toegang na die huis bewerkstellig.  Die ontwerp en plasing van sodanige oop loopvlak of trap sal slegs goedgekeur word as dit geen/beperkte inpak op die privaatheid en uitsig van ander persele sal hê nie.

 

3.5.2    ‘n Enkele oop oordekte houtdek van 3 (drie) meter wyd en ‘n enkele oop balkon van 1.5 (een punt vyf) meter wyd, oor slegs een van die perseel se grense.  Die ontwerp en posisie van sodanige houtdek en/of balkon sal slegs goedgekeur word as dit geen/beperkte inpak op die natuurlike omgewing, privaatheid en uitsig van ander persele sal hê nie.  Alle struktuur kolomme van sodanige houtdekke en/of balkonne moet binne die perseelgrense in die grond geplant wees of aan die hoofstruktuur verbind wees.  Houtdekke kan egter aan alle kante wees mits en indien dit binne die perseelgrens val.

 

3.5.3    ‘n Maksimum van twee erker vensters, per aansig van die gebou, wat onder die dakrand inpas en maksimum 3 (drie) meter wyd is.  Die ontwerp en plasing van sodanige erker vensters sal slegs goedgekeur word as dit geen/beperkte inpak op die privaatheid en uitsig van ander persele sal hê nie.

 

3.5.4    ‘n Enkele loopvlak per aansig van die gebou van 1 (een) meter wyd op die grondvloervlak.  Sodanige loopvlakke sal slegs goedgekeur word indien dit geen/beperkte inpak op die privaatheid en uitsig van ander persele het en indien dit benodig word vir doeleindes van onderhoud.  Dit moet op die bouplan aangedui en beskryf word.

 

3.5.5    Slegs in uitsonderlike gevalle op persele waar die topografie van so ‘n aard is dat dit onprakties is om die houtpale onder dekke binne die grense van die perseel te plant, kan sodanige houtpale buite die grense van die perseel geplant word.

 

3.5.6    ‘n Geplaveide motoroprit vanaf die straat tot by die motorhuis/motorafdak/parkeerarea op die perseel.  Die geplaveide area tussen die pad en die perseel kan uitgelê word om  parkering vir addisionele motorvoertuie  te skep.  Die uitleg en posisie van sodanige geplaveide area sal slegs goedgekeur word waar dit geen/beperkte inpak op die natuurlike omgewing, privaatheid en uitsig van ander persele sal hê nie.  Geen afbakening of omheining van hierdie area sal toegelaat word nie.

 

3.5.7    Beperkte grondstutstrukture tot ‘n maksimum afstand van 2 (twee) meter buite die perseelgrens, slegs waar dit nodig is om uitgrawings te stut wat gemaak moet word sodat die gebou binne die hoogtebeperking val.

 

3.5.8    ‘n Septiese tenk en syferrioolinstallasie, in ‘n geskikte posisie waar dit aan alle statutêre gesondheidsvereistes sal voldoen en waar dit geen/beperkte inpak op die ander persele en natuurlike plantegroei sal hê nie.

 

3.5.9    Indien die noordelike voordeur van die huis deur reën geteister word, kan die aanbring van ‘n goedgekeurde afdak deur die Direksie gemagtig word.

 

4          GEBOUVORM VIR WONINGS IN DIE KLOOFONTWIKKELING

SYNDE PERSELE 191 – 250 (Cl tot C60)

 

4.1       Algemeen

 

Geboue bestaande uit natuurlik afgewerkte houtstrukture word vereis.

 

 

 

 

4.2       Ontwerpelemente

 

4.2.1    Die plan vorm van die ontwerpelemente sal vierkantig, reghoekig, of ‘n samestelling daarvan wees.

 

4.2.2    Die topografie van die perseel moet in ag geneem word met die ontwerp en plasing van die ontwerpelemente van die gebou, om sodoende die hoogte en algemene invloed van die gebou op die omgewing en naburige huise te beperk.

 

4.2.3    Geen ontwerpelement mag ‘n gewelwydte van meer as 9 (nege) meter hê nie.

 

4.2.4    Konneksies tussen ontwerpelemente moet 90° wees.

 

4.4       Hoogtebeperking

 

4.4.1    Geen gebou, of enige element daarvan, uitgesonderd skoorstene tot die toegelate hoogte of waar spesiale toestemming deur die direksie verleen is, mag hoër as 8 (agt) meter bokant die natuurlike grondvlak wees nie.

 

4.4.2    Skoorstene mag tot ‘n maksimum hoogte van 1.2 (een punt twee) meter bokant die hoogste daknok op die gebou op die perseel opgerig word.

 

4.4.3    Spesiale toestemming:  Met spesiale toestemming van die Direksie op aanbeveling van die Boukommissie en slegs in uitsonderlike gevalle op persele waar die topografie van so ‘n aard is dat dit onprakties is om binne bogenoemde hoogtebeperkinge ‘n sinvolle huis op te rig en waar dit geen/beperkte inpak op die privaatheid en uitsig van ander persele sal hê, kan bogenoemde hoogtebeperkinge oorskry word.

 

Alle oorskrydings van hoogtebeperkinge sal tydens die konsep-goedkeuringfase soos in die goedkeuringprosedures omskryf oorweeg word.

 

4.4.4.   Geen gebou mag meer as twee bewoonbare verdiepings hoog wees nie.

 

4.4.5    Kelders

 

Kelders word nie toegelaat nie, behalwe in gevalle waar die topografie van die erf dit toelaat en met die skriftelike toestemming van die Direksie.

 

5          GEBOU-ELEMENTE EN MATERIALE VIR WONINGS IN DIE KLOOFONTWIKKELING SYNDE PERSELE 191 – 250 (Cl tot C60)

 

5.1       Struktuurpale

 

Alle struktuurpale moet van behandelde hout gemaak wees en ‘n natuurlike afwerking hê.  Pale mag nie geverf word nie.

 

5.2        Mure

 

Alle mure moet van hout halfronde pale gemaak word (“half-lock”) en moet ‘n natuurlike afwerking hê.  Mure mag nie geverf word nie.

 

5.3      Vensters en deure

 

5.3.1.  Die volgende tipes vensters en deure is toegelaat:

 

Harde houtvensters en deure met ‘n natuurlike-, of goedgekeurde donkerbruin verfafwerking.

 

Aluminium vensters en deure met ‘n brons- of bruin kleurafwerking om by die res van die houtstruktuur aan te pas.

 

5.3.2.  Deure en vensters moet so geplaas word waar dit geen/beperkte inpak op die privaatheid van ander persele sal hê nie.

 

5.4      Diefwering

 

Diefwering, indien vereis, moet aan die binnekant van die venster gemonteer word en ‘n eenvoudige ontwerp wees, met minimum visuele impak van buite.

 

5.5      Luike

 

Slegs die volgende funksionele luike (wat kan toemaak) is toegelaat:

 

Hardehout-luike met ‘n natuurlike (vernis) afwerking.  Hout-luike mag nie geverf word nie.

 

Aluminium-luike met ‘n brons- of bruin kleurafwerking om by die res van die houtstruktuur aan te pas.

 

5.6     Motorhuisdeure

 

Slegs die volgende enkel motorhuisdeure is toegelaat:

 

Opwip-, of oorrol motorhuisdeure (“sectional roll up”) van hardehout, met ‘n natuurlike- of goedgekeurde donkerbruin verfafwerking, met ‘n horisontale lynpatroon, of paneelpatroon.

 

Oorrol motorhuisdeure (“sectional roll up”) van aluminium met brons of bruin kleurafwerking om by die res van die boustruktuur aan te pas.

 

5.7       Dakke

 

5.7.1    Alle ontwerpelemente moet staandakke met ‘n helling van 17.5° hê.

 

Uitsondering: ‘n Konneksie wat ontwerpelemente met mekaar verbind kan ‘n platdak hê.

 

5.7.2    Die dak bekleding mag slegs een van die volgende wees:

 

Gekleurde beton dakteëls.

 

Geverfde vesel sementplate (“Victorian” of “BigSix” profiele).

 

Geverfde “Victorian Profile” metaal dakplate.

 

5.7.3.   Alle dakke moet groen, “charcoal”, “wheat” of swart van kleur wees. Die spesifieke kleur sal tydens die bouplan- goedkeuringfase, soos in die goedkeuringprosedures omskryf, oorweeg word.  Die kleur moet duidelik op die plan aangedui word.

5.7.4    Slegs een tipe dakafwerking mag op ‘n gebou gebruik word.

 

5.7.5    Dit word sterk aanbeveel dat alle dakke behoorlik geïsoleer word.

 

5.8       Dakvensters

 

5.8.1.   Die volgende dakvensters is toegelaat:

 

Velux of Tony Sandell-tipe oopmaakbare dakvensters.

 

Erker vensters.

 

Dakvensters wat gemaak is uit vaste glaspanele.  Sodanige dakvensters kan oor die daknok gebou word.

 

5.8.2    Dakvensters moet sover moontlik oplyn met die vensters op die res van die fasade.

 

 

5.9       Fassies en windvere

 

Die volgende fassies en windvere is toegelaat:

 

CCA behandelde SA Den of ‘n hardehout met ‘n minimum dikte van 25 mm met ‘n natuurlike-, of goedgekeurde donkerbruin verfafwerking.

Hoëdigtheid veselsement fassies en windvere wat geverf is om by die houtstruktuur aan te pas (beige- na bruin-tipe kleure).

5.10    Geute en afvoerpype

 

Alle geute en afvoerpype moet die gerolde naatlose aluminium-tipe wees en moet donkerbruin wees.

 

5.11     Kaggels, braaikaggels en skoorstene

 

5.11.1  Die ontwerp van alle skoorstene moet eenvoudig gehou word.

 

5.11.2  Die ontwerp, plasing en afwerking van skoorstene sal tydens die bouplan- goedkeuringfase, soos in die goedkeuringprosedures omskryf, oorweeg word.

 

5.11.3  Die tipe weerhaan (indien van toepassing) sal tydens die bouplan- goedkeuringfase, soos in die goedkeuringprosedures omskryf, oorweeg word.

 

5.11.4. Ingeboude braaikaggels moet in die huis geplaas word.  Geen ingeboude braaikaggel sal op enige oordekte stoep, houtdek, balkon, ensovoorts toegelaat word nie.

 

5.12     Swembaddens en spa baddens

 

5.12.1  Geen swembaddens is toegelaat nie.

 

5.12.2  ‘n Enkele spa bad, met ‘n waterkapasiteit van nie meer as 1500 liter word per perseel toegelaat.

 

5.13     Houtdekke

 

Alle houtdekke moet ‘n natuurlike afwerking hê en op pale staan.  Houtdekke mag nie geverf word nie.

 

5.14     Heinings, skerm- en tuinmure

 

Geen heinings, skerm- of tuinmure word toegelaat nie.

 

5.15     Balustrades, relings en trappe:

 

Die volgende balustrades en relings en houtdekke, balkonne, loopvlakke, ensovoorts word toegelaat:

 

Eenvoudige balustrades en relings van CCA behandelde SA Den of hardehout met ‘n natuurlike afwerking.  Houtbalustrades en houtrelings mag nie geverf word nie.

 

Eenvoudige balustrades en relings van aluminium en glas met ‘n brons of bruin kleurafwerking om by die res van die houtstruktuur aan te pas.

 

Vlekvrye staal is ook toelaatbaar.

 

 

 

5.16     Plaveisel

 

5.16.1  Die posisie en uitleg van alle geplaveide areas sal tydens die konsepgoedkeuringfase soos in die goedkeuringprosedures omskryf, oorweeg word en die tipe en kleur plaveisel sal tydens die bouplangoedkeuringfase, soos in die goedkeuringprosedures omskryf, oorweeg word.

 

Die plaveisel moet duidelik op die terreinplan aangedui word.

 

5.16.2  Die volgende tipes plaveisel is toegelaat :

 

Beton of klei of steenplaveisel.

 

Beton inhaakplaveisel (“interlock pavers”).

 

Klei steenplaveisel.

 

5.16.3  Sorg moet gedra word dat plaveisel in opritte netjies by die paaie aansluit.

 

5.17     Lugversorger kompressoreenhede

 

5.17.1  Die installasie van lugversorgingeenhede word nie aangemoedig nie.

 

5.17.2  Indien lugversorgingeenhede wel op ‘n gebou geïnstalleer word, moet die kompressoreenhede se bokant nie hoër as 1.5 meter vanaf natuurlike grondvlak geïnstalleer word en sodat dit nie van enige naburige perseel, straat, of enige ander gemeenskaplike area af sigbaar is nie.

 

5.17.3  Die posisie van alle lugversorging-kompressoreenhede sal tydens die bouplan- goedkeuringfase, soos in die goedkeuringprosedures omskryf, oorweeg word.  Die lugversorging-kompressoreenheid mag nie buite die perseelgrense “footprint” van die aandeleblok wees nie

 

5.18     Eksterne beligting

 

5.18.1  Alle eksterne ligpunte moet teen ‘n muur geïnstalleer word, op ’n hoogte van nie meer as 2 (twee) meter bokant die grondvlak, stoep of houtdek waar dit geplaas word.

 

5.18.2  Alle eksterne ligarmature moet van so ontwerp wees dat dit lig na onder skyn, om sodoende verblinding te vermy.

 

5.18.3  Die posisies van alle eksterne ligte sal tydens die bouplan- goedkeuringfase, soos in die goedkeuringprosedures omskryf, oorweeg word.

 

5 19     Lugdrade en satellietskottels

 

5.19.1 Lugdrade en satellietskottels moet in ‘n onopsigtelike posisie geplaas word.

 

5.19.2  Satellietskottels moet van ‘n deursigtige materiaal gemaak wees, of ‘n kleur geverf word wat nie teen die muur van die gebou opvallend sal vertoon nie.

 

5.19.3  Die posisie van alle lugdrade en satellietskottels sal tydens die bouplangoedkeuringfase, soos in die goedkeuringprosedures omskryf, oorweeg word en moet duidelik op die bouplan aangedui word.

 

5.20     Riolering

 

5.20.1  Daar is op geen van die persele munisipale rioolkonneksiepunte voorsien nie.  Elke eienaar is verantwoordelik om sy eie septiese tenk en syferriool-installasie te laat bou, wat aan alle statutêre gesondheid vereistes moet voldoen.

 

 

 

 

 

5.20.2  Dit word aangemoedig dat skagte in die gebou gevorm word om rioolafvoerpype in te akkommodeer.  Waar laasgenoemde nie prakties moontlik is nie en die rioolafvoerpype moet op die oppervlak van die gebou geïnstalleer word, moet dit ‘n kleur geverf word wat nie teen die muur van die gebou opvallend sal vertoon nie.

 

5.21     Stormwater

 

Daar is op geen van die persele, of in die strate ‘n stormwaterstelsel nie.  Elke eienaar is verantwoordelik om die stormwater wat op sy erf ontstaan (vanaf dakke, plaveisel oppervlakke ensovoorts) op te vang en so te hanteer dat daar geen stormwater afvloei vanaf sodanige erf is nie.

 

‘n Ingenieursontwerp van die stormwater-hantering stelsel moet saam met die bouplangoedkeuring tekeninge vir goedkeuring voorgelê word.

 

5.22     Naamborde

 

Geen naamborde of enige ander kennisgewing, behalwe ‘n enkel huisnommer van maksimum 200 mm hoog en huis naambord van 300 mm hoog en 750 mm breed mag op elke huis aangebring word nie.

 

5.23     Tuine en plante

 

5.23.1  Daar mag slegs tuin gemaak word met endemiese plante binne die perseelgrense.

 

5.23.2  Die area rondom die perseelgrense wat gedurende die bouery versteur is, moet gerehabiliteer word na ‘n toestand so na moontlik aan wat daar was.

 

5.24     Reënwatertenks

 

            Die oprigting van reënwatertenks buite die “footprint” van ‘n perseel is onderworpe aan goedkeuring deur die direksie aan die hand van die aangehegte voorskrifte en spesifikasies.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply