DWARSWEGSTRAND-WEBTUISTE

Ontstaan en ontwikkeling van die webtuiste

Die webtuiste het spontaan ontstaan en is verder ontwikkel met die hulp en bydraes van toegewyde inwoners met ‘n groot belangstelling in die ontstaan, ontwikkeling en unieke aard van Dwarswegstrand.

2008

Frank Olivier

 

Frank Olivier wou ‘n foto-geskiedenis van Dwarswegstrand op CD plaas vir verspreiding, sodat die geskiedenis vir huidige en toekomstige inwoners behoue sal bly.

(Frank is verantwoordelik vir die redigering en oplaai van foto’s.)

 

 

Basil Booysen

 

Basil Booysen het hulp aangebied en die saak met sy seun, Bennie, bespreek.

(Basil sorg vir die instandhouding en onderhoud van die webtuiste.)

 

 

Ben Booysen

 

Bennie Booysen, ‘n rekenaar netwerk-administrateur in Londen, het aangebied om ‘n webtuiste te skep waarop die foto’s gelaai kon word en www.dwarswegstrand.com op eie koste registreer.

(Na aanvanklike hulp en leiding, is Bennie tans die webwerf se konsultant en probleem-oplosser.)

 

 

2010

 • Die (gratis) program vir die oplaai van foto’s het mettertyd probleme begin gee.  Met die pogings om die probleme op te los, het die webmeesters agtergekom dat www.dwarswegstrand.co.za nie geregistreer is nie – met die implikasie dat enige iemand sodanige registrasie kon doen en enigiets daarmee kon aanvang.
 •  ‘n Tweede probleem was om die webwerf by ‘n oorsese ‘*host’ te administreer.  Met Bennie se hulp
  en leiding, is die co.za domein-naam daarna plaaslik geregistreer en ‘n nuwe (gratis) program
  – WordPress – gebruik om ‘n nuwe webtuiste te skep.
 • Hiermee is twee probleme opgelos:  die nuwe program is meer stabiel met baie meer moontlikhede en die plaaslike ‘host’ vereenvoudig administrasie aansienlik. (*host:  firma wat webtuistes op die Internet plaas.)
 • Die twee webtuistes het vir ‘n kort periode onafhanklik van mekaar bestaan tot die nuwe webtuiste op dreef gekom het, waarna reëlings getref is om die .com-webtuiste by die oorsese ‘host’ te sluit en oor te dra na ‘n plaaslike ‘host’.  In die praktyk beteken dit dat besoekers wat gewoond was aan www.dwarswegstrand.com herlei word na www.dwarswegstrand.co.za as hulle laasgenoemde webtuiste wil besoek.
 • Tot Oktober 2010 het die webtuiste aan die webmeesters behoort en het hulle alle koste gedra.  Om kontinuïteit en die voortbestaan van die projek te verseker, is ‘n voorlegging aan die Direksie gemaak waarin voorgestel is dat die webtuiste aan die Dwarswegstrand ABM oorgedra word.  Die Direksie het die voorstel aanvaar en met die hulp van Trix van Zijl van Residentia Trust is eienaarskap van die webtuiste in  Oktober 2010  aan die ABM oorgedra .

2011

 • Die webtuiste is nou DRIE jaar oud,  beslaan reeds 80 blaaie en poog om elke aspek van Dwarswegstrand te dek.
 • Nuwe foto’s en inligting word gereeld bygewerk.
 • Dat daar groot belangstelling in die webtuiste is word bewys deur die feit dat daar na slegs ‘n maand reeds 202 besoekers, plaaslik en oorsee, was.
 • Van 5 Augustus 2010 tot 5 Augustus 2011 was daar 2868 besoekers, gemiddeld 239 per maand:

Statistiek: Besoekers Augustus 2010 - Augustus 2011

 • Soos die uittreksel hieronder aandui,  staan die getal besoekers tans op ongeveer 300 elke 30 dae:

Statistiek van besoeke, 30 dae tot op 5 Augustus 2011

 

 

 • Mense van verskeie lande besoek gereeld die webtuiste.  Hieronder is ‘n voorbeeld van dié lande:

Besoekers: Lande

 

Doel en oogmerke van huidige webtuiste

 • Die hoofdoel is om ‘n elektroniese argief te skep in die vorm van ‘n webtuiste bestaande uit foto’s en gedokumenteerde gebeure betreffende die geskiedenis van Dwarswegstrand.

 

 • Die ‘Tuisblad‘ verwelkom besoekers en nooi mense uit om bydraes te lewer en om in gesprek te tree.
 • Die ‘Geskiedenis‘-blad gee d.m.v. foto’s en dokumente ‘n oorsig van 1959 tot op hede.
 • Die ‘Fotogalery’ bevat foto’s oor allerhande instellings en gebeure.
 • Op die ‘Van die Direksie‘-blad is daar ruimte geskep vir omsendbriewe van die Direksie asook vir goedgekeurde nuusbriewe van enige aard.  Dié blad kan na die direksie se goeddunke uitgebrei word om bv. sakelyste van die AJV, mededelings van algemene belang en enige ander saak, soos die inwonersvereniging, in te sluit.
 • ‘n Forum (Gesels saam) is geskep vir ‘n gespreksforum (blog), bv. kommunikasie tussen verskillende partye, skakeling tussen huiseienaars en die direksie, uitspreek van menings en indien van voorstelle.
  (Vir inligting:  deelnemers aan die blog moet registreer.  Die webmeester as administrateur kan enige kommentaar redigeer en, indien nodig, verwyder.  Enige kontroversiële saak sal na die direksie verwys word en indien dit nodig geag word kan die deelnemer se e-posadres aan die direksie verskaf word.)
 • Op die ‘Kontak‘-blad kan mense per e-pos met die webmeester in verbinding tree, bv. i.v.m. bydraes.
 • Die ‘Akkommodasie beskikbaar‘-blad gee inligting oor die SAOU Trust se geriewe, besprekings en hoe om die strandoord te bereik. Ruimte vir advertensies vir privaat akkommodasie is ook beskikbaar.
 • Helpmekaar’ bevat inligting wat in noodgevalle vir inwoners van waarde kan wees.

 

NOTA:  ‘n Volgende blad gee meer inligting en dokumentasie.