Eerste bladsy van die artikel

AANSOEKE OM PERSELE

Afdrukke van planne P1 en P2 van die S.A.O.U. – Strandoord verskyn in hierdie uitgawe.  P1 is die plan van die uitgelegde persele wat nou gereed is vir verhuur.  P2 is ‘n plan van die eiendom van die S.A.O.U. in sy geheel, waarop ook die uitgelegde terrein aangedui word.

By die ter perse gaan is die planne nog nie goedgekeur deur die Provinsiale Administrasie en die Afdelingsraad van George nie, maar ons het alle rede om te glo dat hulle onveranderd  aanvaar sal word. Toekenning van persele sal dus geskied onderhewig aan die finale goedkeuring van hierdie twee liggame.

Aansoeke om die huur van persele sal ingewag word tot 15 Augustus 1963en moet geskied op die amptelike aansoekvorm wat van ons kantoor verkrygbaar is.

A.  WIE MAG HUUR

Aansoeke om die huur van persele kan geskied deur die volgende:  (Onderwysers beteken ook onderwyseresse.)

(i)                   Alle onderwysers in die Republiek en Suidwes-Afrika wat lede van die S.A.O.U. is.

(ii)                 Alle gepensioneerde onderwysers in die Republiek of  S.W.A. wat nog lede van die S.A.O.U. is.

(iii)                Alle weduwees van gewese lede van die S.A.O.U. so lank hulle ook lede bly.

(iv)               Aansoeke van persone wat lid is of wil word van die S.A.O.U. maar wat nie onderwysers is nie, sal afsonderlik oorweeg en behandel word.

B.  HUURVOORWAARDES

 1. Vir lede soos uiteengesit onder groepe A (i), (ii) en (iii) hierbo sal die huurgeld as volg wees:

(a)     Vir die voorste ry uitgelegde erwe aan die seefront:  R25 per jaar.

(b)     Vir alle ander uitgelegde erwe:  R20 per jaar.

Vir lede onder groep A (iv) hierbo:  R30 per jaar.

 1. Die S.A.O.U.  (voortaan genoem  “die verhuurder”)  behou die reg om die huurgeld te hersien na gelang van onvoorsiene gebeurlikhede. Die Kongres sal so ‘n hersiening moet goedkeur.
 1. Huurgeld in vooruitbetaalbaar vanaf 1 Januarie elke jaar, met dien verstande dat die eerste betaling op ‘n pro rata-basis bereken sal word vir die gedeelte van die jaar vanaf die toekenning van die erf tot 31 Desember. Indien ‘n huurder in gebreke bly om sy huur te betaal binne 40 dae vanaf die dag waarop dit betaalbaar is, behou die Dagbestuur hom die reg voor om die huur op te sê. Die huurtermyn is onbeperk solank die huurder die voorwaardes van die huurkontrak nakom ter bevrediging van die verhuurder.
 1. Die verhuurder verhuur en die huurder huur die perseel met die uitdruklike verstandhouding dat die huurder nie te eniger tyd sal kan aanspraak maak op oordrag van die perseel op sy naam nie.
 1. Die dagbestuur behou die reg om voorwaardes op te stel vir onderverhuring as dit nodig bevind word.
 2. Die verhuurder onderneem om

(a)     die strate waaraan die erwe grens tot so ‘n mate skoon en gelyk te maak en in so ‘n toestand te bring dat voertuigverkeer na sodanige erwe prakties moontlik sal wees en

(b)     water aan te lê tot by die straatskeiding.

.

 1. Die huur sluit die vry gebruik van water vir huishoudelike doeleindes en die  verwydering van huisafval in.
 2. Elke huurder is verantwoordelik vir die Afdelingsraadbelasting op die verbeterings  (d.w.s. geboue ens.) wat hy op sy gehuurde perseel aangebring het.  (Die S.A.O.U. betaal die belasting op die grond.)
 3. Die huurder van enige erf is verplig om sonder betaling van vergoeding toe te laat dat die riool, vuil en dreinerings, insluitende reënwater van enige ander erf of erwe, oor hierdie erf gevoer word, indien dit deur die verhuurder nodig geag word.
 1. Geen persoon, tesame met sy vrou en minderjarige kinders, mag meer as een erf huur nie.
 2. Geen konstruksiewerk mag begin word voordat bouplanne deur die verhuurder goedgekeur is nie.
 3. (i)  Die huurder mag sy huur oordra en sy geboue verkoop aan ‘n lid van die S.A.O.U. met die goedkeuring  van die Dagbestuur.

(ii) Na die dood van ‘n huurder kan sy huurreg met die goedkeuring van die Dagbestuur oorgedra word aan sy weduwee en/of kinders of ‘n ander lid van die S.A.O.U. solank die begunstigde ‘n lid van die S.A.O.U. bly.

(iii) Indien die huurder nie daarin slaag om van sy regte afstand te doen soos onder (i) en (ii) beskryf nie, behou die verhuurder hom die reg voor om die huurder se reg oor te neem teen ‘n prys waartoe ooreengekom word deur onderhandeling, of indien dit nie slaag nie, deur arbitrasie.

 1. Geen erf mag onderverdeel word nie.
 1. ‘n Erf mag alleen gebruik word vir die doel om ‘n enkelwoning, tesame met buitegeboue wat gewoonlik in verband daarmee gebruik word, daarop op te rig.
 1. Op nie meer as 50% van die oppervlakte van die erf mag gebou word nie.
 1. Geen gebou of struktuur of enige gedeelte daarvan, behalwe grensmure en heinings, mag binne 15 voet van die straat-grenslyn opgerig word nie, ook nie binne 10 voet van die agtergrens of 5 voet van die sygrens van ‘n aangrensende erf nie, met dien verstande dat ‘n buitegebou met die toestemming van die verhuurder wel op die agtergrens en sygrens opgerig kan word vir ‘n afstand van 30 voet gemeet van die agtergrens.

L.W.:  Geen vensters of deure mag in die muur op die onmiddellike grens aangebring word nie.

17. Die volgende voorwaardes is van toepassing slegs op erwe Nrs. 53 en 105:

(a)     Geen gebou mag nader as 35 voet van die Afdelingsraadpad-grens opgerig word nie.

(b)  Indien dit in die toekoms nodig blyk te wees om die Afdelingsraadpad te verbreed, mag die verhuurders beslag lê op ‘n breedte van 20 voet van hierdie twee erwe aan die westekant langs gemelde pad.

C.  BOUREGULASIES

(1)        Die vasstelling van alle grondhoogtes en die boustyl van geboue is onderworpe aan die goedkeuring van die verhuurder, en by die vasstelling daarvan moet rekening gehou word met die hellings van bestaande of voorgestelde strate, die aard van die bestaande of voorgestelde geboue in die nabyheid en met die algemene omgewing.

(2)        Die voorkoms van alle geboue moet voldoen aan die vereistes van goeie smaak, gerieflikheid en goeie argitektuur.

(3)        Die volgende boumateriaal mag gebruik word:

Vir die dak:                                             Sink, asbes, houtpanne, asbespanne, of ander

materiaal wat deur die Dagbestuur goedgekeur word.

Vir die mure:                                           Asbes, waterslagplank of ander geskaafde hout.

Vir die vensters:                                      Hout- of staalraam, met glasruite.

Vir die fondamente:                              Kreosootpale of ander soort fondament deur die Afdelingsraad van George goedgekeur.

Vir die vloere:                                         Hout of ander soort vloer deur die Afdelingsraad van George goedgekeur.

(4)        Geboue en vertrekke moet origens aan die volgende voorwaardes voldoen:

(a)       Alle vertrekke wat bewoon word, moet minstens 8½  voet hoog wees, gemeet van die vloer tot die plafon.

(b)       Vensters van woon- en slaapvertrekke moet minstens 1/10 van die vloeroppervlakte beslaan.

(5)        Benewens hierdie regulasies wat spesifiek hier aangeteken is, moet alle geboue voldoen aan die bouregulasies van die Afdelingsraad van George.  (Huurders wat wil bou, moet ook die bouregulasies van die kantoor van die Afdelingsraad van George bestel.)

Algemene Voorwaarde: Alle geboue moet tot bevrediging van die Dagbestuur opgerig en in stand gehou word.

Sanitasie: Sanitêre geriewe moet voldoen aan die minimum-vereistes deur die      Afdelingsraad van George gestel, plus sodanige vereistes wat die Dagbestuur mag stel nà deeglike ondersoek na die moontlikheid en koste van die oprigting van rottingsputte. (septiese tenks.)

D.  TOEKENNING VAN PERSELE

(a)     Toekenning van persele sal geskied deur ‘n stelsel van loting. Persele 53 tot 105 sal eerste oopgestel word en indien daar meer aansoeke is as genoemde persele, sal persele 1 tot 52 gelyktydig oopgestel word. Aansoekers moet aandui of hulle in aanmerking wil kom vir die erwe teen R25 of teen R20 per jaar. Indien daar meer as 27 aansoeke is vir persele in die voorste ry aan die seefront, sal die huurders deur loting aangewys word.

(b)     Nadat die persele deur loting toegeken is, sal die huurooreenkoms tussen die verhuurder en die huurder onderteken word. Vanaf die datum waarop die huurder die huurooreenkoms onderteken, sal die huur van krag wees.