OPSOMMING VAN VERNAAMSTE VERSEKERINGDEKKING

FIRST PROPERTY ACCEPTANCES & SANTAM

 

 

DEKKING     FPA

 

Eskalering – huidige periode                                                                           20%

Skade aan uitgelegde tuine                                                                             R10 000

Slotte en sleutels                                                                                             R10 000

Verlies van water                                                                                             R5 000

Persoonlike ongevalle (waar geld van die mpy en                                       R10 000

aanranding betrokke is)

Normale persoonlike ongevalle                                                                       R20 000

Verwydering van bome                                                                                    R5 000

Diefstal van vaste toebehore aan buitekant                                                  R20 000

Sekuriteitswagte                                                                                                R10 000

Insakking en grondverskuiwing                                                                       Ja (beperk)

Kragstuwing                                                                                                        Geen limiet

Verlies aan huur                                                                                                 30%

Toevallige skade                                                                                                 Volle waarde

Kantoorinhoud                                                                                                   Geen limiet

Publieke aanspreeklikheid                                                                               R50m

Direkteure- & amptenaars vrywaring                                                           R2m

Werkgewersaanspreeklikheid                                                                         R10m

Alle risiko                                                                                                            Geen limiet

Hek motors                                                                                                         Geen limiet

Geld                                                                                                                       R50 000

Getrouheid                                                                                                           R50 000

Masjinerie breekskade                                                                                       R50 000

Waterskade aan hout-en gelamineerde                                                          R50 000

Waterverwydering uit kelder                                                                            Ja

Stoor van eienaar se inhoud na skade of verlies                                             Ja

Verkryging van toegang tot warmwatersilinder                                            R1000

Warmwatersilinder vervanging (Inbelsentrum gebruik                               Geen limiet

Warmwatersilinder vervanging ( Inbelsentrum nie gebruik)                      Beperk

Warmwatersilinder herstelwerk                                                                       R1000

 

GEBOUE DEKKING

 

Die geboue is omvattend verseker  teen brand, wind, reën, weerlig, ontploffing, storm, water, hael, sneeu en aardbewings.

Warmwatersilinders is omvattend verseker en waterskade  a.g.v. gebarste / lekkende  silinders, is ook gedek. Gebarste pype en gevolglike waterskade is ook gedek.

Sodra ‘n gebeurlikheid wat ‘n eis veroorsaak plaasvind, moet die versekeraar binne 30 dae in kennis gestel word om verdere gevolglike skade te voorkom.

 

 

VERANDERING AAN RISIKO

 

Enige materiële alterasie aan die risiko ná die aanvang van die polis, moet skriftelik en sonder versuim aan die versekeraar deurgegee word.

 

Alterasies/veranderinge waarvoor u die versekeraar moet inlig, sluit in:

 

a)         Verwydering van enige “Gemeenskaplike eiendom Inhoud” (common property contents) of alterasie van enige gebou.

b)         Enige gebou of gemeenskaplike eiendom wat onbewoon en /of verlate gelaat word vir meer as 60 opeenvolgende dae. Indien versekering verlang word vir ‘n periode na die 60 dae, moet die versekeraar skriftelik versoek word om dekking toe te staan.

c)         Die beëindiging van u belange in enige eiendom.

d)         Enige geval waar die tipe okkupasie (bv huis omskep in gastehuis, besigheid word vanaf perseel bedryf, ens) of ander omstandighede rakende die versekerde eiendom so verander dat dit die versekerde risiko binne hierdie polis verhoog.

 

Hierdie is ‘n alle risiko tipe polis rakende die gemeenskaplike eiendom. Dit bied beskerming indien items aangeskaf word en nagelaat word om die versekeraar  in kennis te stel. Items hoef dus nie individueel gelys te word nie, solank die totale versekerde bedrag vir gemeenskaplike eiendom genoegsaam is.

 

Daar moet ook gelet word dat First Property Acceptances moontlik die mees omvattende en wydste Direkteure en Amptenare vrywaringsversekering bied.

 

EISE

 

Eise wat verband hou met Warmwatersilinders en gebarste pype. moet by die INBELSENTRUM aangemeld word.

Hulle sal die loodgieters op hul paneel in u area verwittig, wie u sal kontak om ‘n afspraak te bevestig.

Alle ander eise moet by Residentia Trust, Durbanville aangemeld word.

 

Inbelsentrum : 0861 225 225

Residentia Trust : 021 975 6794 (Trix Meyburgh)

 

Bybetalings

 

Verwys na die bybetalingskedule wat sal volg saam met die volledige versekeringspolis.

Hier volg van die belangrikste bybetalings :-

 

1) Warmwatersilinders : Herstel of vervanging:  R0

2) Waterskade gevolg deur vervanging van warmwatersilinder: R1000

3) Waterskade gevolg deur herstel van warmwatersilinder: R1250

4) Gebarste pype : R1750

5) Gebarste pype met gevolglike waterskade: R2250